Milieu

Sinds de publicatie van “Grenzen aan de groei” door de Club van Rome in 1972 is het bewustzijn over de milieuproblematiek bij zowel het grote publiek als bij wetgevers sterk gegroeid. Onder meer de kwetsbaarheid van het watersysteem werd – weliswaar aarzelend – erkend. Dit resulteerde o.m. in wetgeving rond beschermingszones voor drinkwaterwinning (jaren 1980), het mestdecreet en bijhorende mestactieplannen begin jaren 1990 om aan het begin van het nieuw millennium te culmineren in de Kaderrichtlijn Water van de EU die de principes van het integraal waterbeleid vastlegde. Vlaanderen volgde in 2003 met de omzetting van deze richtlijn in het Decreet Integraal Waterbeleid en de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake Hemelwaterputten, Infiltratie- en buffervoorziening.

 

De Kaderrichtlijn en de daarop volgende Vlaamse regelgeving betekende een nieuwe manier van omgaan met bouwen, zowel voor particulieren als voor openbare besturen. Daarbij speelt het (leef)milieu een veel centralere rol dan voorheen. Zo moeten particulieren bij de bouw van een nieuwe woning of bij de aanleg van nieuwe riolering in de straat verplicht het regenwater afkoppelen van het vuilwater en in voldoende buffering en infiltratie voorzien.

De openbare besturen worden eveneens verondersteld van bij rioleringswerken een gescheiden stelsel aan te leggen, voldoende infiltratie- en buffercapaciteit te voorzien… om zo de kwaliteit en integriteit van het volledige hemelwatersysteem te waarborgen.

 

Als studiebureau ondersteunen wij beide doelgroepen bij de realisatie van een oplossing die niet enkel voldoet aan de wetgeving, maar ook zoekt naar de ecologisch en economisch beste oplossing. Daarbij kan onze rol louter de begeleiding van de afkoppelingen op privaat domein in opdracht van een rioolbeheerder inhouden, maar vaker staan wij in voor een integrale benadering van de problematiek. Daarbij verzorgen wij de hydraulische modellering, het ontwerp van het rioleringssysteem en de begeleiding van de afkoppelingen bij particulieren.

Door deze geïntegreerde aanpak kunnen wij efficiënter het beoogde optimum bereiken, wat niet enkel de portefeuille van de opdrachtgever ten goede komt, maar voornamelijk een belangrijke bijdrage vormt voor het verbeteren van de kwaliteit van ons milieu.