Modellering

Sinds de negentiende eeuw zijn in Vlaanderen talloze waterlopen en grachten gedempt, ingebuisd of rechtgetrokken. Daarenboven is vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw ook de verharding exponentieel toegenomen. Deze twee factoren hebben sinds de jaren 1950 voor een sterke toename in het aantal overstromingen gezorgd.

Eveneens tekent zich sinds de tweede helft van de twintigste eeuw een verschuiving af ten aanzien van de afvoer van het vuil water. Zo verstrengde de wetgeving over waterzuivering waardoor particulieren of bedrijven niet langer zomaar hun vuil water kunnen lozen in de dichtstbijzijnde waterloop of gracht. Ook maatschappelijk worden afvallozingen in oppervlaktewater steeds minder aanvaard, onder meer omwille van de geurhinder.

 

Om tegemoet te komen aan deze nieuwe maatschappelijke problemen is de afgelopen decennia massaal geïnvesteerd in de realisatie van rioleringssystemen. Deze enorme opdracht wordt in Vlaanderen gecoördineerd door de verschillende rioolbeheerders waarbij zowel op schaal van het stroomgebied van een rivier gewerkt wordt, als op de schaal van het gescheiden rioleringsstelsel in de straat.

 

Om de afstemming tussen deze verschillende schaalniveaus mogelijk te maken, wordt ingezet op het modelleren van een rioleringsstelsel binnen een bepaald afwateringsgebied. Hierbij wordt de bestaande toestand in kaart gebracht waarna via modellering van regenbuien de knelpunten in het stelsel gelokaliseerd worden. Hierdoor kunnen oplossingen op maat voorgesteld worden en kan bepaald worden waar welke debieten moeten gebufferd worden of dienen te infiltreren. De modellering mondt uit in een ontworpen stelsel, dat door de rioolbeheerders kan gehanteerd worden bij concrete rioolprojecten.

 

In opdracht van zowat alle rioolbeheerders die actief zijn in Vlaanderen heeft Evolta reeds verschillende van deze modelleringstudies afgerond. Onze opdracht varieerde daarbij van enkel de inventarisatie van de bestaande toestand met lokalisatie van knelpunten tot de uitwerking van een volledig ontworpen stelsel.