Ganzendries, Bierbeek

Ganzendries, Bierbeek

EvoltaProjectenGanzendries, Bierbeek
Opdrachtgever
Gemeente Lubbeek, Gemeente Bierbeek
Locatie
Bierbeek
Ontwerpteam
Team Mens & milieu

Waterzuivering en nieuw wegdek in Bierbeek

Gescheiden en gezuiverd afval- en regenwater voor 1.100 inwoners

Veilige fietspaden en een goede riolering zijn belangrijke aandachtspunten voor elke gemeente. Met het project “Verbindingsriolering Ganzendries” maakten de gemeenten Bierbeek en Lubbeek werk van deze punten. Samen met de gemeentes, Aquafin en Fluvius hebben we de handen in elkaar geslagen om rioleringswerken uit te voeren en het fietspad te heraanleggen.

De rioleringswerken omvatten in eerste instantie het aanleggen van de verbindingsriolering tussen Pellenberg en de Tiensesteenweg om het afvalwater te scheiden van het regenwater. Daarnaast kwam er ook een pompstation om het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie te brengen zodat het niet meer ongezuiverd in de natuur terecht komt en de waterkwaliteit sterk omhoog gaat. Als laatste werd een regenwaterbekken aangelegd waarlangs het regenwater vertraagd geloosd wordt in bestaande of nieuwe grachten.

Met deze werken verzamelt Aquafin het afvalwater van 1.100 inwoners uit Lubbeek en Bierbeek, dat eerst nog in de baangrachten belandde, en sluit dit aan op het rioleringsnet. Op termijn kan dit opgetrokken worden tot 1400 inwoners.

Nieuw rioleringsstelsel, nieuw fietspad

Een riolering aanbrengen gaat altijd gepaard met de heraanleg van een nieuw wegdek. In de zones waar er riolering werd geplaatst, werd ook de toenmalige rijwegverharding vernieuwd in asfalt (binnen de bebouwde kom) of beton (buiten de bebouwde kom).

 

 

Er werd ook een dubbel fietspad aangelegd, gescheiden van het wegdek, voor een vlotte en veilige verbinding langsheen de Ganzendries tussen Pellenberg en Lovenjoel. Als extra werd de straatverlichting vervangen door moderne energiezuinige ledverlichting.

                             Bron Quote Theo Francken: artikel hln

Nieuw rioleringsstelsel, nieuw fietspad

Een riolering aanbrengen gaat altijd gepaard met de heraanleg van een nieuw wegdek. In de zones waar er riolering werd geplaatst, werd ook de toenmalige rijwegverharding vernieuwd in asfalt (binnen de bebouwde kom) of beton (buiten de bebouwde kom).

 

 

Er werd ook een dubbel fietspad aangelegd, gescheiden van het wegdek, voor een vlotte en veilige verbinding langsheen de Ganzendries tussen Pellenberg en Lovenjoel. Als extra werd de straatverlichting vervangen door moderne energiezuinige ledverlichting.

Stiemer, Genk

Stiemer, Genk

2022
EvoltaProjectenStiemer, Genk
Opdrachtgever
Aquafin
Locatie
Genk
Ontwerpteam
Team Mens & Milieu

Stiemer als herboren blauwgroene landschapsparel in Genk

Waterproblematiek in de Stiemervallei aangepakt met ambitieus masterplan

De Stiemervallei is een groenblauwe ader die loopt door het hart van Genk, Limburg. De Stiemerbeek die daar loopt wordt vergezeld van twee Aquafin collectors langs beide zijden die afvalwater afvoeren, maar door een verouderd systeem en hevigere regenval kampte de regio met afvaloverlast en geurhinder. Aquafin heeft de handen in elkaar geslagen met stad Genk en ons team Mens en Milieu om de waterproblematiek aan te pakken. Doel? De waterkwaliteit van de Stiemerbeek verbeteren en vermijden dat oppervlaktewater naar de collectoren stroomt.

Wat liep er nu precies mis? Langs beide zijden van de Stiemerbeek loopt een collector waarin het afvalwater van Oost- en West-Genk opgevangen wordt om het te laten uitkomen in het waterzuiveringsstation. De collector kan je zien als de autostrade voor afvalwater. Zodra er te veel water ophoopt in de buis, creëer je file en wordt overtollig water geëvacueerd via overstorten naar de dichtstbijzijnde gracht of waterloop zoals de Stiemerbeek. Alleen zorgde hevige regenval voor afval en regenwater in de collector waardoor dit terechtkwam in de Stiemerbeek en de waterkwaliteit achteruitging.

In het zuiveringsgebied van Genk bevinden zich een zeventigtal van deze overstorten. Er waren verschillende problemen. Ten eerste was het merendeel van deze overstortconstructies verouderd of beschadigd, waardoor ze niet optimaal werkten en ongecontroleerd overstroomden. Ten tweede stroomde het regenwater van de Stiemer bij hoge waterstand op verschillende plaatsen naar de collector in plaats van andersom. Hierdoor kwam er proper Stiemerwater in de riolering en vervolgens in onze zuiveringsinstallatie terecht, waar het vuil water te verdund aankwam om te kunnen zuiveren. Tot slot traden de overstorten te snel in werking, waardoor er soms afvalwater in de Stiemer terechtkwam.

De rioleringswerken vonden plaats op een 25-tal plekken aan de collector. Allereerst werden oude overstortconstructies afgebroken, bestaande aangepast en nieuwe gebouwd. Er werden ook terugslagkleppen geplaatst op de overstortleiding zodat de Stiemer niet meer kan terugstromen in het stelsel. Daarnaast werden rioleringsdeksels verankerd op de collector langs de Stiemer. Zo kan het water bij overdruk niet ontsnappen via de straatdeksels, maar verloopt dit gecontroleerd via de overstorten. Als laatste werden extra nooduitlaten geplaatst op de collector.

 

Om overlast bij de bewoners van de stad Genk te vermijden werd in het kader van dit project ook een studie gedaan naar de aanwezigheid van kelderaansluitingen en een eventueel risico op terugstromend water naar de huizen.Deze bewoners werden aangeschreven en kregen recht op een kleine terugslagklep ter hoogte van hun aansluiting op de riolering.

Later worden nog extra werken uitgevoerd om enerzijds het regenwater zo lang mogelijk in de wijken te houden waar het weer infiltreert naar het grondwater, en anderzijds om proper water af te voeren naar een nieuwe, natuurlijke stroom die zal meanderen langs de Stiemerbeekvallei en het grondwater verder aanvult.

 

Hemelwaterplan Pidpa, Antwerpen

Hemelwaterplan Pidpa, Antwerpen

2018
EvoltaProjectenHemelwaterplan Pidpa, Antwerpen
Opdrachtgever
Pidpa
Locatie
Antwerpen
Ontwerpteam
Team Mens & milieu

Opmaak van een basis- en detailhemelwaterplan

Samen met Pidpa geven we ruimte aan hemelwater in en rond Antwerpen

Om een structureel en doelmatig beleidsdocument te ontwikkelen voor wateroverlast, heeft het Centrum voor Integraal Waterbeleid in 2013 het Hemelwaterplan in het leven geroepen. In 2016 startten we samen met de Provinciale Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (kortweg ‘Pidpa’) een eerste pilootproject op voor Heist-op-den-Berg.

Ons team Mens & milieu werkte samen met de drinkwatermaatschappij een methodiek uit die voor alle Pidpa-gemeentes uitgerold kon worden. Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen enerzijds een basishemelwaterplan, dat gebiedsdekkend was voor de volledige gemeente, en anderzijds een detailhemelwaterplan, van toepassing op een specifiek deelgebied.

Basishemelwaterplan als algemeen instrument

Het basishemelwaterplan is geen allesomvattend rioolontwerp, maar wel een tool die richting kan geven in alle aspecten van het (ruimtelijke) beleid, van waterhuishouding over weg- en rioleringsontwerpen tot het ontwerp van volledige parken. Daarom is de keuze van de juiste GIS-data of geo-informatie ontzettend belangrijk. Werkelijk álle gegevens die relevant zijn voor de waterhuishouding moeten opgenomen worden – denk aan locaties van wateroverlast, bestaande riolering, zoneringsplannen, bestaande verharding, infiltratiemogelijkheden, bodemkaarten …

De afweging over welke data gebruiken we, en hoe combineren we ze om tot zinvolle uitspraken te komen, was een belangrijk deel van onze oefening. Zodra dat vaststond, kon de oefening eenvoudig herhaald worden in andere steden en gemeenten.

Detailhemelwaterplan voor lokaal inzicht

Terwijl het basishemelwaterplan vooral een macro-benadering vergde en gebaseerd was op GIS-informatie om het gebied in kaart te brengen, heeft het detailhemelwaterplan meer aandacht voor de lokale context – en wordt daarbij een combinatie van GIS, InfoWorks ICM en Sirio ingezet.

Voor de deelgemeente Hallaar voerden we een volledige ‘flow survey’ uit, waarbij we maten hoeveel hemelwater er bij bepaalde buien effectief afstroomde en naar waar. We analyseerden infiltratiekaarten, hemelwaterkaarten, bodemkaarten, GIS-kaarten … en keken in detail naar bestaande wateroverlastproblematieken. Daarna bespraken we verschillende oplossingen, zowel op korte of middellange termijn als op lange termijn.

Het hemelwaterplan voor Heist-op-den-Berg was bij aanvang voor zowel Evolta als Pidpa volledig nieuw. Dat heeft ons de mogelijkheid gegeven om te zoeken, te ontdekken en bij te sturen doorheen de studie. Het resultaat is niet enkel een basishemelwaterplan voor één gemeente, maar wel een instrument of methodiek die over alle Pidpa-gemeentes kan uitgerold worden.